صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian Three.Days.E16.END.140501.HDTV.H264.720p-LIMO.FOrum.kOrean-Dream 1   Ms.Titipool
ترجمه و زیرنویس: تی تی Ms.Titipool forum.korean-dream.ir 
Farsi/Persian Three.Days.E15.140430.HDTV.H264.720p-LIMO.FOrum.kOrean-Dream 1   Ms.Titipool
ترجمه و زیرنویس: تی تی Ms.Titipool forum.korean-dream.ir 
Farsi/Persian Three.Days.E14.140424.HDTV.H264.720p-LIMO.FOrum.kOrean-Dream 1   Ms.Titipool
ترجمه و زیرنویس: تی تی Ms.Titipool forum.korean-dream.ir 
Farsi/Persian Three.Days.E13.140423.HDTV.H264.720p-LIMO.FOrum.kOrean-Dream 1   Ms.Titipool
ترجمه و زیرنویس: تی تی Ms.Titipool FOrum.KOrean-Dream.ir 
Farsi/Persian Three.Days.E12.140410.HDTV.H264.720p-LIMO.FOrum.kOrean-Dream 1   Ms.Titipool
زیرنویس و ترجمه: تی تی Ms.Titipool FOrum.KOrean-Dream.ir 
Farsi/Persian Three.Days.E11.140409.HDTV.H264.720p-LIMO.FOrum.kOrean-Dream 1   Ms.Titipool
ترجمه و زیرنویس: تی تی Ms.Titipool FOrum.KOrean-Dream.ir 
Farsi/Persian Three.Days.E10.HDTV.H264.720p-LIMO 1   mt1023mt
MT1023 : بازگرداننده 
Farsi/Persian Three.Days.E10.140403.HDTV.H264.720p-LIMO.FOrum.kOrean-Dream 1   Ms.Titipool
ترجمه و زیرنویس: تی تی Ms.Titipool FOrum.KOrean-Dream.ir 
Farsi/Persian Three.Days.E09.HDTV.H264.720p-LIMO 1   mt1023mt
MT1023 : بازگرداننده 
Farsi/Persian Three.Days.E09.140402.HDTV.H264.720p-LIMO.FOrum.kOrean-Dream 1   Ms.Titipool
ترجمه و زیرنویس: تی تی Ms.Titipool FOrum.KOrean-Dream.ir 
Farsi/Persian Three.Days.E08.HDTV.H264.720p-LIMO 1   mt1023mt
MT1023 : بازگرداننده 
Farsi/Persian Three.Days.E08.140327.XviD.HDTV.H264.720p-LIMO-HANrel-WITH-BarosG-CHAOSrel-SODiHD 1   chocobo
انجمن بی فایو تی وی اکس کیو/مترجم:فرانه 
Farsi/Persian Three.Days.E08.140327.HDTV.H264.720p-LIMO.FOrum.kOrean-Dream 1   Ms.Titipool
ترجمه: تی تی Ms.Titipool FOrum.KOrean-Dream 
Farsi/Persian Three.Days.E07.HDTV.H264.720p-LIMO 1   mt1023mt
MT1023 : بازگرداننده 
Farsi/Persian Three.Days.E07.140326.HDTV.H264.720p-LIMO.FOrum.kOrean-Dream 1   Ms.Titipool
ترجمه و زیرنویس: تی تی 
Farsi/Persian Three.Days.E07.140326.HDTV.H264.720p-LIMO 1   chocobo
انجمن بی فایو تی وی اکس کیو/مترجم فرانه 
Farsi/Persian Three.Days.E06.HDTV.H264.720p-LIMO 1   mt1023mt
MT1023 : بازگرداننده 
Farsi/Persian Three.Days.E06.140320.HDTV.H264.720p-LIMO.Forum.Korean-Dream 1   sunflowermag
ترجمه و زیرنویس: محبوبه 
Farsi/Persian Three.Days.E05.HDTV.H264.720p-iPOP 1   mt1023mt
MT1023 : بازگرداننده 
Farsi/Persian Three.Days.E05.HDTV.H264.450p-LIMO 1   mt1023mt
MT1023 : بازگرداننده 
Farsi/Persian Three.Days.E05.140319.HDTV.H264.450p-LIMO.FOrum.KOrean-Dream 1   sunflowermag
ترجمه و زیرنویس: تی تی  
Farsi/Persian Three.Days.E04.HDTV.H264.720p-LIMO 1   mt1023mt
MT1023 : بازگرداننده 
Farsi/Persian Three.Days.E04.140313.HDTV.H264.720p-LIMO.FOrum.kOrean-Dream.ir 1   sunflowermag
ترجمه و زیرنویس: تی تی 
Farsi/Persian Three.Days.E04.140313.HDTV.H264.720p-LIMO.FOrum 1   mostafa70
http://forum.korean-dream.ir 
Farsi/Persian Three.Days.E03.HDTV.H264.720p-LIMO 1   mt1023mt
MT1023 : بازگرداننده 
Farsi/Persian Three.Days.E03.140312.HDTV.H264.720p-LIMO.FOrum.kOrean-Dream.ir 1   sunflowermag
ترجمه و زیرنویس: تی تی 
Farsi/Persian Three.Days.E03.140312.HDTV.H264.720p-LIMO.FOrum.kOrean-Dream 1   mostafa70
http://forum.korean-dream.ir 
Farsi/Persian Three.Days.E02.HDTV.H264.720p-LIMO 1   mt1023mt
MT1023 : بازگرداننده 
Farsi/Persian Three.Days.E02.140306.HDTV.H264.720p-LIMO.FOrum.KOrean-Dream 1   sunflowermag
ترجمه و زیرنویس: تی تی 
Farsi/Persian Three.Days.E02.140306.HDTV.H264.720p-LIMO.FOrum.KOrean-Dream 1   mostafa70
http://forum.korean-dream.ir 
Farsi/Persian Three.Days.E02 1   chocobo
انجمن بی فایو تی وی اکس کیو مترجم: فرانه 
Farsi/Persian Three.Days.E01.HDTV.H264.720p-LIMO 1   mt1023mt
MT1023 : بازگرداننده 
Farsi/Persian Three.Days.E01.140305.HDTV.H264.720p-LIMO.FOrum.Korean-Dream 1   sunflowermag
ترجمه و زیرنویس: تی تی 
Farsi/Persian Three.Days.E01.140305.HDTV.H264.720p-LIMO.FOrum 1   mostafa70
http://forum.korean-dream.ir 
Farsi/Persian [per.sub]Three.Days.E03.[Bi5.ir] 1   chocobo
انجمن بی فایو تی وی اکس کیو مترجم : فرانه 
Farsi/Persian [Per.Sub]Three Days.E04.[Bi5.ir] 1   chocobo
انجمن بی فایو تی وی اکس کیو مترجم:فرانه 
Farsi/Persian [per.sub]Three Days E06 [bi5.ir] 1   chocobo
انجمن بی فایو تی وی اکس کیو مترجم: فرانه 
Farsi/Persian [per.sub]Three Days e05[bi5.ir] 1   chocobo
انجمن بی فایو تی وی اکس کیو مترجم: فرانه